Privacyverklaring

 

Dit dierenadviesbureau, deze hondentrimsalon, dit dierenhotel verwerkt een aantal persoonlijke gegevens van u om het consult/behandeling/verblijf met uw dier te kunnen uitvoeren en de bijbehorende financiële afronding te kunnen doen.

De vernieuwde AVG geldt ook voor dit dierenadviesbureau, deze hondentrimsalon, dit dierenhotel en brengt dit dierenadviesbureau, deze hondentrimsalon, dit dierenhotel u hiervan op de hoogte.

Uiteraard zijn voorgaande jaren de persoonlijke gegevens van eerdere klanten altijd zorgvuldig verwerkt.

Door de vernieuwde AVG is het alleen nu van belang dat u, voordat u het consult/behandeling/verblijf afneemt, op de hoogte bent van de algemene voorwaarden, privacyverklaring en werkwijze van dit dierenadviesbureau, deze hondentrimsalon, dit dierenhotel, zodat u van te voren weet hoe dit dierenadviesbureau, deze hondentrimsalon, dit dierenhotel uw gegevens verwerkt en het consult/behandeling/verblijf uitvoert.

Dit zal betekenen dat in vertrouwen u overeenkomt met de werkwijze van dit dierenadviesbureau, deze hondentrimsalon, dit dierenhotel voor het consult/behandeling/verblijf wordt uitgevoerd.

Privacyverklaring Buitenplaats Van Het Eendenwater.

Buitenplaats Van Het Eendenwater, gevestigd aan Titus Brandsmalaan, 1349 DB te Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Postadres: Titus Brandsmalaan, 1349 DB te Almere, Website: www.vanheteendenwater.nl Email: vanheteendenwater@hotmail.com Telefoonnummer: +31 6 46382898 Kamer van Koophandel: 34085729

Ester de Haan is de Functionaris Gegevensbescherming van Buitenplaats Van Het Eendenwater en zij is te bereiken via vanheteendenwater@hotmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Buitenplaats Van Het Eendenwater verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens

– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer

Als aanvulling verwerken wij voor de dienstverlening de volgende gegevens van uw dier. – Naam,
– Diersoort,
– Ras

– Geslacht
– Leeftijd
– Chipnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijk gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vanheteendenwater@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Buitenplaats Van Het Eendenwater verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afnemen van het consult/behandeling/verblijf bij/van uw dier
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.
– Buitenplaats Van Het Eendenwater verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de boekhouding en belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Buitenplaats Van Het Eendenwater neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Buitenplaats Van Het Eendenwater) tussen zit.

Buitenplaats Van Het Eendenwater gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: – Kassasysteem; overzichtelijk systeem om de verkopen van de diensten en goederen te handhaven.
– Snelstart boekhoudpakket om te voldoen aan de verplichte boekhouding en belastingswet .
– Word en Excel voor het verwerken van facturen.

– Het administratiekantoor Keydata te De Zilk (KvKnr 34101212) verwerkt de administratie volgens de verplichte belastingswet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Buitenplaats Van Het Eendenwater bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– De papieren facturen en emailcontact worden gedurende 7 jaar bewaard volgens de belastingswet.
– Het papieren patiënten-, cliëntendossier van uw dier wordt 7 jaar bewaard na laatste inzage/aanvulling van het patiënten-, cliëntendossier.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Buitenplaats Van Het Eendenwater verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Buitenplaats Van Het Eendenwater blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Buitenplaats Van Het Eendenwater gebruikt tot heden geen cookies.
Alleen voor technische en functionele cookies kunnen ingezet worden, zoals ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buitenplaats Van Het Eendenwater en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vanheteendenwater@hotmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Buitenplaats Van Het Eendenwater wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Buitenplaats Van Het Eendenwater neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen tegaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via vanheteendenwater@hotmail.com.